Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden CoffeeduckStore.nl.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Noble International. (hierna: coffeeduckstore.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: https://coffeeduckstore.nl/algemene-voorwaarden).

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van coffeeduckstore.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door coffeeduckstore.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van coffeeduckstore.nl zijn vrijblijvend en coffeeduckstore.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 coffeeduckstore.nl streeft ernaar om bestellingen op de gewenste bezorgdatum af te leveren. coffeeduckstore.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door POST NL.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten.

3.2 coffeeduckstore.nl is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Voor particulieren: Een bestelling wordt pas in behandeling genomen wanneer de betaling bij de bank is geregistreerd. Hierdoor kan uitstel van de afleverdatum optreden.

3.4 Voor bedrijven: Een bestelling wordt pas in behandeling genomen wanneer de betaling bij de bank is geregistreerd. Hierdoor kan uitstel van de afleverdatum optreden.

 

Artikel 4. Levering

4.1 Te vroege of te late levering geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de afleverdatum zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

4.2 Bezorging vindt plaats binnen vier dagen van af het moment dat het volledige orderbedrag is voldaan.

 

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan coffeeduckstore.nl te retourneren, onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product in de originele verpakking wordt geretourneerd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. coffeeduckstore.nl zal, nadat de producten retour ontvangen zijn , het door u daarvoor betaalde bedrag minus de verpakkings- en (retour-)verzendkosten binnen 4 weken restitueren.

5.2 Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer het nog niet door coffeeduckstore.nl is verzonden. coffeeduckstore.nl zal het door u daarvoor betaalde bedrag minus de administratie-kosten (zijnde 10% van het aankoopbedrag) binnen 4 weken retourneren.

5.3 Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan coffeeduckstore.nl te retourneren. coffeeduckstore.nl zal uitsluitend na retour ontvangst van het product zo spoedig mogelijk zorg dragen voor vervanging.

5.4 coffeeduckstore.nl behoudt het recht om de retourzending te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan die van coffeeduckstore.nl zijn beschadigd.

 

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en coffeeduckstore.nl, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en coffeeduckstore.nl, is coffeeduckstore.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van coffeeduckstore.nl.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 Op de door coffeeduckstore.nl geleverde producten bestaat een garantie indien dit is aangegeven bij de omschrijving van het product op de coffeeduckstore.nl website.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

8.2 coffeeduckstore.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Copyrights

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van coffeeduckstore.nl gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Noble International, kvk dossiernummer 62444239.

 

Translate »